0

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน โดยได้แจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา และข้อราชการ ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่ได้จากการประชุมและข้อสั่งการ ตลอดทั้งการขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติราชการให้เกิดผลดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งประชาชนและผู้ใช้บริการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการปฏิบัติราชการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการสำนักงานที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรม เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและทางราชการ ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ฮิต: 86

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th