QandAQandA3QandA2

24-25 มิ.ย.62 สพป.พช.1 ประเมิน ระบบดูแลฯ ครบทั้ง 12 ร.ร.

01

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะ ออกประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ การประเมินทั้งสิ้น มีกำหนด 5 วัน รวม 12 ร.ร. โดยในวันจันทร์ที่ 24 ประเมินที่โรงเรียนบ้านโคกยาว และโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอชนแดน และวันอังคารที่ 25 ประเมินที่โรงเรียนบ้านดงขุย อำเภอชนแดน และโรงเรียนบ้านวังศาล อำเภอวังโป่ง โดยจะได้มีการสรุปผลการประเมินและประกาศผผลให้ทราบอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป อนึ่ง การประเมินดังกล่าวนี้เพื่อดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และกำหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

 

 

ฮิต: 174

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th