QandAQandA3QandA2

28 มิ.ย.62 ผอ.สพป.พช.1 พบเพื่อนครู อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

2

         เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 จำนวน 300 คน ณ หอประชุมเพชรโกเมน โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งจัดโดยสมาคมครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังโป่ง ก่อนการบรรยายพิเศษได้มีการแนะนำตัวของผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คุณครูผู้สอนคนใหม่ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุกคน จากนั้น ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แจ้งข่าวสารและบรรยายพิเศษ ในเรื่องต่าง ๆ จำนวน 7 เรื่อง อาทิ การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูในโรงเรียน ผวจ.เพชรบูรณ์ฝาก ผอ.ร.ร.ดูแลความปลอดภัยของครูที่พัดอยู่ในโรงเรียนและบ้านเช่าอยู่ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคที่ค้างชำระของส่วนราชการ โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การส่งคืนที่ราชพัสดุของโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ปี 2562 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ปี 2562

ฮิต: 231

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th