QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

Support teacher learning   Support learning students   academic

สื่อออนไลน์

E learning

คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เน้นผลที่เกิดแก่นักเรียน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 นายบรรจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกติดตามการดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จำนวน 14 โรงเรียน โดยเน้นผลที่เกิดขึ้นแก่นักเรียนเป็นหลัก
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรติตถ์ ในฐานะทำหน้าที่ ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ 17 (cluster 17) กำกับ ติดตาม และประเมินผล ดูแล ให้ความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ 17 (cluster 17) ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไซปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่ทางโภชนาการอย่างครบถ้วน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ออกติดตามและประเมินผลการตำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564 ของโรงเรียนในสังกัด โดยในส่วนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ดำเนินการ จำนวน 14 โรงเรียน
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประณศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แจ้งกำหนดการออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2564 โดยได้ให้โรงเรียนกรอกแบบติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ ให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวช้องในการดำเนินการฯ เพื่อรอรับการตรวจติดตามในวันตังกล่าว ตามกำหนดการที่กำหนด
สำหรับคณะบุคคลที่กำหนดให้เป็นคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นประธาน 2) ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ 3) นักวิชาการพัสดุ กรรมการ 4) ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็น กรรมการและเลขานุการ และ 5) นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการตำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
อนึ่ง โรงเรียนทั้ง 14 แห่งที่รับการติดตาม ได้แก่ โรงเรียนบ้านโตก โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง โรงเรียนบ้านขมวด โรงเรียนบ้านปากน้ำ โรงเรียนบ้านบง โรงเรียนบ้านสะแกงาม โรงเรียนตาดหมอกวิทยา โรงเรียนบ้านตะกุดจัน โรงเรียนบ้านวังรวก โรงเรียนอนุบาลชนแดน โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระตาษเงิน โรงเรียนบ้านศาลาลาย โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว และโรงเรียนบ้านเขาซะโงก
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3960372714009061/

ฮิต: 17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน