QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

Support teacher learning   Support learning students   academic

สื่อออนไลน์

E learning

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดที่สาธารณะ คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นางสาวธิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว้่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำความสะอาดที่สาธารณะ โดยมีปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงาน และมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการอัยการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
จากนั้น ประธานได้ขึ้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ต่อหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาพระราชทาน ตามลำดับ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดคณะบุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาความสะอาดที่สาธารณะ ด้วย
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3959722817407384
ฮิต: 14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน