QandAQandA3QandA2

8 ก.ค.62 สพป.พช.1 จัดการประชุมติดตามฯ อาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ในช่วงเช้า ดร.อำนาจ บุญทรงผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะ รอง ผอ.สพป.และผู้อำนวยการกลุ่มงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการติดตามเก็บข้อมูลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียน ณ ห้องประชุมสีชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการติดตามและเก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเก็บข้อมูล ณ ห้องประชุม AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

01

ฮิต: 260

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th