QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

Support teacher learning   Support learning students   academic

สื่อออนไลน์

E learning

          คณ ะของ ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ และ คณะของ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เยี่ยมจุดตรวจหลักและจุดตรวจรอง/บริการประชาชน ซึ่งจัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับการเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
               เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 คณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำจุดตรวจหลักและจุดตรวจรองเพื่อบริการประชาชน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ของจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ออกเยี่ยม ติดตาม และรับทราบการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจหลัก และจุดตรวจรอง/บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมาายน 2564 ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหล่มสัก   
              สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ มีนางสาวเพชรรัตน์ อินผล ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ พร้อมด้วยนายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  โดยได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร มูลนิธิ และผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลักและจัดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในเขตอำเภอหล่มสัก ซึ่งจะมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นในช่วงวันที่ 10 -16 เมษายน 2564 ต่อไป  ทั้งนี้ ได้มอบน้ำดื่ม และกาแฟให้แก่คณะผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจด้วย
              อนึ่ง ในจุดตรวจหลักบริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง นี้ ยังได้ร่วมทดสอบจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่ได้มีการจัดทำเป็นพิเศษตามแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
               สำหรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักและจัดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นี้ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด แบ่งออกเป็น 6 ชุดด้วยกัน  สำหรับชุดที่ 1 มีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รอง ผวจ.เป็นหัวหน้า และมีส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมคณะอีก 13 คน โดยรับผิดชอบพื้นที่ในเขตอำเภอหล่มสัก และอำเภอเขาค้อ    
               สำหรับหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วย 1) ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร มูลนิธิ และผู้ปฏิบัติงานประจำอุดตรวจหลักและจุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564   2) ติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักและจุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน ในการอำนวยความสะตวกผู้ใช้เส้นทาง เรียกตรวจตักเตือน และคัดกรอง สกัตกั้นผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ไม่ให้สามารถใช้รถใช้ถนนในช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการ   3) พิจารณาปรับย้ายจุดตรวจหลักและจุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564  ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพการจราจรในแต่ละพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น   4) พิจารณาให้คะแนนตามแบบที่กำหนด ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดบริการประชาชนหรือจุดตรวจร่วมของภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอตามที่ได้รับมอบหมายระหว่าง วันที่ 11 - 16 เมษายน 2564   และ 5) หากพบปัญหาอุปสรรคใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์
ในวันหยุดราชการทราบทันที เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงต่อไป
              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3982900788422920/

ฮิต: 24

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน