QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

Support teacher learning   Support learning students   academic

สื่อออนไลน์

E learning

           คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ พร้อมทั้งยังเข้มกับการดำเนินการด้านสาธารณสุข แก่ผู้ติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ด้วย
          เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความสะดวก ผู้ติดต่อราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำวันจันทร์ ร่วมอำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ โดยในวันนี้ มีการดำเนินการด้านการสาธารณสุขหลายประการ อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิ การให้บริการเจลล้างมือ การเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนมัย ตลอดทั้งการลงทะเบียนเข้าติดต่อราชการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)
          สำหรับผู้มาติดต่อราชการในวันนี้ มีภารกิจราชการหลากหลาย โดยได้รับการประสานงาน และคำแนะนำ ตลอดทั้งการบริการจากคณะเจ้าหน้าทีท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง
          อนึ่ง ได้มีการเพิ่มเติมภารกิจในเรื่องของการตรวจสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4028206620559003
ฮิต: 21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน