QandAQandA3QandA2

สพป.พช.1 เตรียมจัดสัมมนาฯบริหาร ร.ร.ขนาดเล็กแบบเรียนรวม

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมการในการจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุม AOC โดยจะมีการจัดประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการ และร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวข้อง โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ร่วมกันกำหนดกิจกรรมในการประชุมสัมมนา เงื่อนไขระยะเวลา จำนวนกลุ่ม และเนื้องาน ตลอดทั้งขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น สำหรับการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจนได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จะเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางแผนในการแก้ปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการสัมมนาประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็กที่บริหารจัดการแบบเรียนรวมจำนวน 9 โรงเรียน (โรงเรียนหลัก 8 โรงเรียน) ผู้เ68516108 363790044535158 4921044339435503616 nข้าร่วมสัมมนา 75 คน และโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2562 จำนวน 2 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมสัมมนา 12 คน ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และนักเรียน ทั้งโรงเรียนหลักและโรงเรียนที่เรียนรวม ผอ. สพป. รอง ผอ. สพป. ผอ. กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 100 คน

 

ฮิต: 91

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน