QandAQandA3QandA2

สพป.พช.1 พัฒนาครูฯ "วิทยาการคำนวณ"

 

01

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Computing Science) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยจัดอบรมให้กับครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 31 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งในสาระที่ 4 เทคโนโลยี มีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดขึ้นใหม่ทั้งหมด ดังนั้นผู้สอนอาจไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการต่างๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมให้แก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนำความรู้ ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งมีภารกิจหลักในการกำกับ ดูแล ช่วยเหลือแนะนำด้านวิชาการแก่โรงเรียนในสังกัด ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงกำหนดให้มีการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Computing Science) ขึ้น ทั้งนี้ แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โดยจัดอบรมให้กับครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 31 โรงเรียน โรงเรียนละ2 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน และรุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โดยจัดอบรมให้กับครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 26 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน สำหรับคณะวิทยากรได้แก่ศึกษานิเทศก์ และคณะครูซึ่งเคยผ่านการอบรมและเคยเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่มาแล้ว ได้แก่ 1. นายศิริพงค์ ภู่สีม่วง ครูร.ร.บ้านสะเดียง 2. นายนภนต์ ชำนาญธนกุล ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ทอง 3. นางแสงสุรี สินธุเดช ครู ร.ร.บ้านกม.2 4. นางสาวดารัชลิต จิตสุภา ครู ร.ร.บ้านโนนตูม 5. นางสาวกรองทิพย์ บัวภา ครู ร.ร.บ้านตะเบาะ และ 6.นางสาวเกษชรินภรณ์ คำเมือง ครู ร.ร.บ้านปากน้ำ ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ฮิต: 126

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน