สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนองต่อนโยบายตามตัวชี้วัด มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2554 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนองต่อนโยบายตามตัวชี้วัด มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนองต่อนโยบายตามตัวชี้วัด มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกอบกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีความประสงค์จะจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ทางเว็บไซด์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ามาศึกษาพัฒนาตนเอง โดยตั้งเป้าหมายไว้จะดำเนินการจัดให้มีหลักสูตรอบรมฯ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนอย่างน้อย 10 หลักสูตร ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดหาองค์ความรู้เพื่อทำหลักสูตรดังกล่าว คำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 180/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรมออนไลน์ และได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้คณะกรรมการที่ร่วมกันพิจารณา เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ติดตามข้อมูลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4162986253747705

ฮิต: 13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน