คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมเข้ารับการพัฒนาโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนในระบบทางไกล
เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมเข้ารับการพัฒนาโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนในระบบทางไกล ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดอบรม "โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน" ซึ่งเป็นการจัดอบรมทางไกล
ในรูปแบบ Video Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน ตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมอบรมทางไกล โดยให้สื่อสารสองทางกับส่วนกลางได้ ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ตามเวลาที่กำหนด ผ่านเว็บไชต์หรือ QR Code ที่กำหนด
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมการอบรมด้วย
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4179432402103090/

ฮิต: 54

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน