สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลผลการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลผลการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
การประชุมในวันนี้มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตัวซี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คำสั่งที่ 179/2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ส่วนเรื่องพิจารณา ได้แก่ แบบรายงานการประเมินการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดที่ 1 การนำองค์กร ระบบการนำองค์กรที่สร้างความยั่งยืนการนำระบบองค์กรของผู้บริหาร การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความทั่วถึง การป้องการทุจริตเพื่อความโปร่งใส (ไม่ต้องรายงาน ใช้ข้อมูลการประเมิน ITA การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก และการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4184605001585830

ฮิต: 35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน