11 ก.ย.62 สพป.พช.1 จัดประชุมกรรมการกลุ่มสาระงานอาชีพฯ คอมพิวเตอร์ 

 2

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ดร.ไท พานนนท์ รอง ผอ.สพป.ได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
เป็นประธานการประชุมซักซ้อม ความเข้าใจคณะกรรมการฝ่ายดำ เนินการกลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ค อมพิวเตอร์) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ AOC การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชร บูรณ์ เขต 1 จะดำเนินการจัดการแข่งขันงา นศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้ง ที่ 69 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้ าร่วมการแข่งขันในกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเ ทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ทั้งนี้ มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเ ข้าร่วมการประชุม จำนวน 29 ท่าน ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได ้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2530944906951856&type=3

ฮิต: 87

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th