13 ก.ย.62 ผอ.สพป.พช.1 นำคณะรับการติดตามฯ สพท.เชิงประจักษ์ของ สพฐ.

4

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1) นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หน่วย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำหรับคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคเหนือ เป็นประธานกรรมการ นายไชยา อินทะเสน กรรมการ และนางสาวลลิดา บุญเฉลิม เป็นกรรมการและเลขานุการ สำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์ครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ จุดเน้นด้านประสิทธิภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ หรือ ภาคสนาม (Site Visit) ด้วยการรับฟังการชี้แจงรายงาน ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ร่องรอยการดำเนินงาน และการตอบข้อซักถาม ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2532820053431008&type=3

ฮิต: 85

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th