คณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ร่วมการพัฒนา ศึกษานิเทศก์ วันสุดท้าย ครบตามเป้าหมายของช่วงที่ 1 จากที่กำหนด 3 ช่วง กำหนดสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
            เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมพัฒนาตามที่ สพฐ.กำหนด โดยในวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายในช่วงแรกพร้อมกันทั่วประเทศ และจะร่วมการอบรมในช่วงที่ 2 และ ช่วงที่ 3 ตามหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2564 โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ และสำนักทดสอบทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ต่อไป
             อนึ่ง สพฐ. จัดโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564  โดยมีการใช้ช่องทางร่วมกิจกรรมการพัฒนาศึกษานิเทศ ก์ ปี 2564 ทางระบบออนไลน์ จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) เว็บไซต์ Obectv.tv. 2) เว็บไซต์ YouTube  3) เว็บไซต์ Facebook และ 4) เว็บไซต์ https://webinar.esdc.go.th
             สำหรับการร่วมพัฒนาในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ในช่วงแรกเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้การวิจัยเพื่อการพัฒนาการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ต่อมาเป็นเรื่อง สถิติพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย แหล่งทุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัยปฏิบัติการในชั้นนักเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการส่งเสริมการนิเทศภายใน  การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้การวิจัยและประเมินผลแนวใหม่ และปิดการประชุมในช่วงเวลา 16.00 - 16.30 น. โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ Facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4265988466780816/

             ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ติ๊กต๊อก เว็บลิงค์  https://vt.tiktok.com/ZGJBb2wEe/

 
              ติดตามคลิปข่าวได้ที่เว็บไซต์ YouTube เว็บลิงค์ https://youtu.be/NVEpf1pmvcc


             ติดตามคลิปข่าวและภาพบางส่วนได้ที่เว็บไซต์ instagram เว็บลิงค์

https://www.instagram.com/tv/CRc5hddlG_w/?utm_medium=share_sheet

 

ฮิต: 69

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน