QandAQandA3QandA2

มื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด และกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 และผู้ที่ได้รับการเลือกจากคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกิจกรรมที่ทำความดีในด้านต่าง ๆ ตลอดทั้งผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโอกาสที่ได้มอบหมายให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นศูนย์ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 58 คน ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา
อนึ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มีการทำกิจกรรมทำบุญเดือนเกิดเป็นประจำทุกเดือน แต่เนื่องจากเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับภารกิจด้านต่าง ๆ ทำให้มีการจัดทำบุญเดือนเกิดใน 7 เดือนที่เหลือ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ขึ้น
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไวต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/163978970315140?view=permalink&id=3456429311070073 · 

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารและ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ของสำนักงานฯ ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประกอบด้วย ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบุรณ์ เขต 1 ผอ.สพป.ได้แจ้งในวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ เรื่อง การเตรียมการเลือกสรร ก.ต.ป.น.ของ สพป.เพชรบุรณ์ เขต 1 ซึ่งหมดวาระเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา และเรื่อง การเกษียณอายุราชการของ ผวจ.เพชรบูรณ์ รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ และการแต่งตั้ง ผวจ.เพชรบูรณ์ คนใหม่ จากนั้นได้มีการประชุมตามระเบียบวาระจนแล้วเสร็จ
อนึ่ง การประชุมในวันนี้อาจถือได้ว่าเป็นการประชุมนัดพิเศษ และเป็นนัดสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้ร่วมการประชุมวันนี้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป. นางนวลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3450074615038876/ ·

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และแสดงศักยภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ปีการศึกษา 2563 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีโรงเรียนนำเสนอนิทรรศการแสดงผลงานจำนวน 6 โรงเรียนด้วยกัน ได้แก่
รร.อนุบาลเพชรบูรณ์ รร.บ้านลาดแค รร.บ้านห้วยผักไล รร.บ้านวังหิน รร.บ้านโป่งหว้า และ รร.บ้านระวิง
ทั้งนี้ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มาเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆในเวลาต่อมาด้วย

อนึ่ง ศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประตำบล สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชบูรณ์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประมิผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ มาตั้งแต่ปืงบประมาณ 2562 มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา
และด้านการมีส่วนร่วม โดยมีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกั สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 31 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสด์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ คือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการดำเนิงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่
ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 31 โรงเรียน ครูและนักเรียนที่ได้รับการศัดเลือกให้เป็นตันแบบ "1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม" ด้านการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ระดับดี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 โรงเรียน สำหรับวิทยากรนำถอดบทเรียน ได้แก่ ดร.สทัศน์ ธิยานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว และการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ ดร.จิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3444594078920263/ ·

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

อนึ่ง การขับเคลื่อนครั้งนี้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดทำโครงการ ถอดบทเรียนและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมี ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม 160 คน
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3449722698407401/

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาการดำเนินการเขตสุจริต โดยการดำเนินการในวันนี้ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย
อนึ่ง เพจของกองทัพบก "armyprcenter" ระบุว่า วันที่ 28 กันยายน เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 103 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย Thai National Flag Day เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460
ต่อมาในปี พ.ศ.2560 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อให้เกิดเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2563 ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ชาวไทยจะได้ร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี พร้อมกับประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/163978970315140?view=permalink&id=3449705538409117

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน