TheGrue.org

Space Race D2L Course Tile

การจัดการเรียนรู้ Active Learning สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบฯ ((3R8Cs)) (คลิ๊ก)
โรงเรียนสุจริต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (คลิ๊ก)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ (สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่สนใจ) ((คลิ๊ก))
องค์การแห่งการเรียนรู้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (คลิ๊ก)
นโบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (คลิ๊ก)

QandANewQandA3QandA2

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS65

TPS64 smart obecNew E Money

Gis Popho3online NewE Money


   Line กลุ่มศูนย์อำนวยความสะดวก     Line กลุ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

       Groplineservice                 Contact line

หลักสูตรการอมรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

Scout1

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

Support teacher learning   Support learning students   academic

สื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

MaeKoKa

สื่อออนไลน์

E learning

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled 1 02

   ปรกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ารย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
               (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง
               รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
                ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑)ตำแนห่งศึกษานิเทศก์

       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑   
      เรื่อง 
ารขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
               ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน
               สังกัดสำนักงานเพชรบูรณ์ เขต ๑
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
                ราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งเเม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
                การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
                 กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                 เพชรบูรณ์ เขต ๑

       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
                  ขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

       
(รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
              และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
              ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
 
       
(รายละเอียด...(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู
              และบุคลากรทางการศึกษา ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
              ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (๑๙)
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)
               ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูณ์ เขต ๑
      เรื่อง ารรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการ
                ศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
                เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์

       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
      เรื่อง ประกาศบัญชีรายละเอียดข้าราชการครูฯที่ได้รับการพิจารณาย้ายให้ดำรงตำแหน่ง
              ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑
      เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
              การศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑)ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
       (รายละเอียด...)

   ((ด่วน))ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
              ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่ง
              ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
              ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
              ตำแหน่งครู สังกัดสักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              ปี พ.ศ.2564
       (รายละเอียด...) (1) (2) (3) (4) (5)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
            ผู้อำนวยการสถานศึกษา
       
(ายละเอียด...) (1) (2) (3) (4)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง
               รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
       (รายละเอียด...)

   ((ด่วน))ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
               บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
               ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
               มีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓
       (รายละเอียด...)

   ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
      เรื่อง 
ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
               บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๒
               ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
       (รายละเอียด...)

Untitled 1 06

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สพป.พช.1

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
    เรื่อง การทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

     (รายละเอียด...)

 

ฮิต: 1994

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน