ชื่อ-สกลุล ตำแหน่ง เอกสาร

นายวลี มีภู่

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คลิก
นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ คลิก
นางวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คลิก
นางวันทนา บุญนิล เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คลิก
นางอารีรัตน์ สาธารณะ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คลิก
นางเปมิกา ฤกษ์จันทร์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คลิก
นางสาวสุภาพร มั่งมี เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คลิก
นางสาวธัญชนก โซดา เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิก
     
     
     
     
     
     
     

 

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ฮิต: 691

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน