ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เอกสาร
นางไมตรี  สำราญรื่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คลิก
นางสาวฑิมลวัลย์ ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ คลิก
นางวารุณี  ผลบุญ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ คลิก
นางนิชาภา  ขวัญเขมสรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คลิก
นางทิพหทัย  เพชรผึ้ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คลิก
นางพัชรินทร์  เต็งยี่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน คลิก
นางสุกัญญา  ทองจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน คลิก
นางนิเวศน์  ศรีสำอาง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ คลิก
น.ส.ชวาลา  พรหมมา เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน คลิก
     
     
ฮิต: 1012

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน