คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่ม คู่มือการปฏิบัติงาน มาตราฐานการปฏิบัติงานรายคน
  อำนวยการ คลิก
  นโยบายและแผน คลิก
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ คลิก
  บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คลิก
  บริหารงานบุคคล คลิก
  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก
  นิเทศ ติดตามและประเมินผล คลิก
  ส่งเสริมการจัดการศึกษา คลิก
  หน่วยตรวจสอบภายใน คลิก
  กฏหมายและคดี คลิก
 
   
ฮิต: 1184

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน