นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

  

วิสัยทัศน์ ปี 2565

      ผู้เรียนคุณภาพ องค์กรมาตรฐาน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

ค่านิยม : บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ

 

กลยุทธ์ 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ และผู้เรียนมีความปลอดภัย

     2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน

     3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

     4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล

 

จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      1. การอ่านออก - เขียนได้

      2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

      3. การทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา

      4. การดูแลช่วยเหลือกนักเรียนและความปลอดภัย

      5. การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

      6. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย

      7. การนิเทศการศึกษา

      8. การสร้างและใช้นวัตกรรมการศึกษาทางเลือก

  

ดาวว์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่
ฮิต: 15138

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน