ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เอกสาร
 นายมนตรี ช่วยพยุง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คลิก
 นางสาวจำลอง พินเมือง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คลิก
 นางน้อมจิตต์ หนูทอง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ  คลิก
 นางสาวชมัยพร อ่อนวัน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  คลิก
 นางสาวสายน้ำ จูแสน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  คลิก
 นายเอกชัย กองทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  คลิก
 นายณัฐพงษ์ชนัตร เกตุขาว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  คลิก
 นางสาวพิมพ์ดาว นุ่มเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน  คลิก
     
     
     
ฮิต: 907

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน