ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง เอกสาร
นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คลิก
นางอรุณศรี  ศรีเมือง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คลิก
นางยุพา  ตาลสุก นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คลิก
นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮ้า นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คลิก
นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คลิก
นางบัวผัน  มีทอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คลิก
นางสาวปวีณา  กาญจนสุขเมฆิน เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คลิก
นางเสาวนีย์  บุตรศิริ นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คลิก
นางสาวบังอร  สายคำหน่อ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คลิก
นางสาวสุภัสสรา  ทองหาญ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คลิก
     
     
     
     
     
ฮิต: 839

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน