ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง เอกสาร
นายพิน  สงค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ คลิก
นายนิพล พลกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิก
นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิก
นายธงชัย  วงค์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิก
นางนิลยา  ทองศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิก
นางสุพัตรา คงศิริกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิก
นางสาววรกมลกฤษณ์  เฉลิมพิตรพิบูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิก
นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิก , 2
นางมนัสนันท์  กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิก
นางสุมาลี  ขจรไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิก
นางสาวลภัสรดา  คำมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิก
นางจิรันธนิน  คงจีน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิก , 2
นางวิลัยภรณ์  ปิ่นทะวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิก
นายบวร  บำเรอวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิก
นางสาวนัคมน  สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คลิก
น.ส.กาญจนา  คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คลิก
ว่าที่ ร.ต.เข็มพร  แก้วสงค์ เจ้าพนักงานธุรการ คลิก
     
     
     
     
     
     
     
     
ฮิต: 1089

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน