650510 1

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำโดย นายภพเดชา บุญศรี     รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนำร่อง " โรงเรียน โดยใช้โรงเรียนและหน่วยปฏิบัติงานในระดับพื้นที่เป็นฐาน และพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง จึงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9–10 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร UNISERV สำนักบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่  ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ facebook ลิ้งค์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=135871682370270&id=100078423164913

ฮิต: 61

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน